2006-2009

2009

«Το κρασάκι του Τσου»

Androutsopoulos Jannis 2009b. «Το κρασάκι του Τσου»: Πολυτροπικότητα, διακειμενικότητα και ετερογλωσσία στον «δεύτερο ιστό» [“To krasaki tou tsou”: Multimodality, intertextuality and heteroglossia in Web 2.0.”]. Zitimata Epikoinonias [Communiction issues], 3:9, 49-61.

‘Greeklish’: Transliteration practice and discourse in a setting of computer-mediated digraphia

Androutsopoulos, Jannis (2009) ‘Greeklish’: Transliteration practice and discourse in a setting of computer-mediated digraphia. In: Georgakopoulou, Alexandra / Michael Silk (eds.) Standard Languages and Language Standards: Greek, Past and Present, 221-249. Farnam: Ashgate (Centre for Hellenic Studies, King’s College London: 12)

Language and the three spheres of hip-hop

Androutsopoulos, Jannis (2009) Language and the three spheres of hip-hop discourse. In: Ibrahim, A. / S. Alim, / A. Pennycook (eds.) Global Linguistic Flows: Hip Hop Cultures, Identities, and the Politics of Language, 43-62. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.


2008

Youth, discourse, and interpersonal management

Androutsopoulos, Jannis / Alexandra Georgakopoulou (2008) Youth, discourse, and interpersonal management. In: Antos, Gerd / Elja Ventola (eds.) Handbook of Interpersonal Communication, Berlin, New York: de Gruyter (Handbooks of Applied Linguistics; 2).

Discourse-centred online ethnography

Androutsopoulos, Jannis (2008) Discourse-centred online ethnography. In: Androutsopoulos, Jannis & Michael Beißwenger (eds.) (2008) Data and Methods in Computer-Mediated Discourse Analysis. Special Issue, Language@Internet 5 (2008). http://www.languageatinternet.de


2007

Language choice and code-switching in German-based diasporic web forums

Androutsopoulos, Jannis (2007) Language choice and code-switching in German-based diasporic web forums. In: Danet, Brenda / Susan C. Herring (eds.) The Multilingual Internet, 340-361. Oxford: Oxford University Press.

Ethnolekte in der Mediengesellschaft

Androutsopoulos, Jannis (2007) Ethnolekte in der Mediengesellschaft. Stilisierung und Sprachideologie in Performance, Fiktion und Metasprachdiskurs. In: Fandrych, Christian / Reiner Salverda (eds.) Standard, Variation und Sprachwandel in germanischen Sprachen / Standard, Variation and Language Change in Germanic Languages, 113-155. Tübingen: Narr.

Bilingualism in the mass media and on the Internet

Androutsopoulos, Jannis (2007) Bilingualism in the mass media and on the Internet. In Heller, Monica (ed.) Bilingualism: a social approach, 207-230. Palgrave Macmillan.

Style online

Androutsopoulos, Jannis (2007) Style online: Doing hip-hop on the German-speaking Web. In: Auer, Peter (ed.) Style and social identities: alternative approaches to linguistic heterogeneity, 279-317. Berlin, NY: de Gruyter.

Neue Medien – neue Schriftlichkeit?

Androutsopoulos, Jannis (2007) Neue Medien – neue Schriftlichkeit? In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 1/07, 72-97.

Stil und Stilisierung in der Vermarktung des HipHop-Festivals splash!

Androutsopoulos, Jannis / Stephan Habscheid (2007) ‚Von der Szene – für die Szene‘? Stil und Stilisierung in der Vermarktung des HipHop-Festivals splash! In: Bock, Karin / Stefan Meier / Gunter Süß (eds.) HipHop meets Academia: Globale Spuren eines lokalen Kulturphänomens, 289-311. Bielefeld: transcript.

Spaß und Stil im Netz

Androutsopoulos, Jannis (2007) Spaß und Stil im Netz: eine ethnografisch-textanalytische Perspektive. In: Klemm, Michael / Eva Maria Jakobs (Hgg.) Das Vergnügen in und an den Medien, 223-247. Frankfurt a.M.: Lang.


2006

Sociolinguistics and CMC

Androutsopoulos, J. (2006) Introduction: Sociolinguistics and computer-mediated communication. Journal of Sociolinguistics, 10/4, 419-438.

Multilingualism, diaspora, and the Internet

Androutsopoulos, J. (2006) Multilingualism, diaspora, and the Internet: codes and identities on German-based diaspora websites. Journal of Sociolinguistics, 10/4, 429-450.

Mehrsprachigkeit im deutschen Internet

Androutsopoulos, Jannis (2006) Mehrsprachigkeit im deutschen Internet: Sprachwahl und Sprachwechsel in Ethno-Portalen. In: Schlobinski, Peter (Hg.) Von *hdl* bis *cul8r*. Sprache und Kommunikation in den Neuen Medien, 172-196. Mannheim: Dudenverlag. (Thema Deutsch, Band 7.)

Jugendsprachen als kommunikative soziale Stile

Androutsopoulos, Jannis (2006) Jugendsprachen als kommunikative soziale Stile. Schnittstellen zwischen Mannheimer Soziostilistik und Jugendsprachenforschung. Deutsche Sprache 34 (2006), 106-121. (Themenheft Festschrift Werner Kallmeyer).

Recontextualization: Hip-hop culture and rap lyrics in Europe

Androutsopoulos, Jannis / Arno Scholz (2006) Recontextualization: Hip-hop culture and rap lyrics in Europe. In: Linke, Angelika / Jakob Tanner (Hgg.) Attraktion und Abwehr. Amerikanisierung der Alltagskultur in Europa, 289-305. Köln: Böhlau.