Στα Ελληνικά

Δημοσιεύσεις μου στα ελληνικά:

Ελληνικά στο Διαδίκτυο

Ανδρουτσόπουλος, Γ. (2009). «Το κρασάκι του Τσου»: Πολυτροπικότητα, διακειμενικότητα και ετερογλωσσία στον «δεύτερο ιστό» [“To krasaki tou tsou”: Multimodality, intertextuality and heteroglossia in Web 2.0.”]. Zitimata Epikoinonias [Communiction issues], 3:9, 49-61.

Ανδρουτσόπουλος, Γ.Κ. (2001) “Θαυμαστή νέα εγγραμματoσύνη“. Καθημερινή της Κυριακής, 14/10/2001.

Ανδρουτσόπουλος, Γ.Κ. (2001). “Από dieuthinsi σε diey8ynsh. Ορθογραφική ποικιλότητα στην λατινική μεταγραφή των ελληνικών”. Πρακτικά της 4th International Conference on Greek Linguistics (Κύπρος 1999).

Ανδρουτσόπουλος, Γ.Κ. (2000). “Λατινοελληνική ορθογραφία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: χρήση και στάσεις”. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 20. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Ανδρουτσόπουλος, Γ.Κ. (1999). “Από τα Φραγκοχιώικα στα Greeklish“. Το Βήμα, 5 Σεπτεμβρίου 1999

Ανδρουτσόπουλος, Γ.Κ. (1998).”Ορθογραφική ποικιλότητα στο ελληνικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: μια πρώτη προσέγγιση“. Γλώσσα 46, 49-67.

Η γλώσσα του ελληνόφωνου ραπ

Ανδρουτσόπουλος, Γ. (2004) Ο ραψωδός που θέλεις να φτάσεις: Γλωσσικές στρατηγικές πολιτισμικής οικειοποίησης στο ελληνόφωνο ραπ.
Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (6th ICGL), Ρέθυμνο, 18-21/09/2003.

Δημοσιογραφικός λόγος

Ανδρουτσόπουλος, Γ.Κ. (2001). “Γλωσσολογικές προσεγγίσεις στο δημοσιογραφικό λόγο: είδη, ποικιλότητα και ιδεολογία”.
Μορφωτικό ΄Ιδρυμα ΕΣΗΕΑ (εκδ.), «Δημοσιογραφία και γλώσσα» (Πρακτικά Συνεδρίου).

Γλώσσα των νέων

Ανδρουτσόπουλος, Γ. (2000) “Διδακτικές χρήσεις της γλώσσας των νέων“. Γλωσσικός Υπολογιστής 2, 2000.

Ανδρουτσόπουλος, Γ. (2000) “H γλώσσα των νέων“. Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα. Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Ά. Ιορδανίδου & Γ. Ανδρουτσόπουλος (1999), “‘Πήρανε τη γλώσσα στο … κρανίο’: Στάσεις των ΜΜΕ απέναντι στη γλώσσα των νέων”.
Ελληνική Γλωσσολογία 97, 586-595. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ανδρουτσόπουλος, Γ.Κ. (1998). “Γλώσσα των νέων και γλωσσική αγορά της νεανικής κουλτούρας”.
Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 18, 41-55. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Ανδρουτσόπουλος, Γ.Κ. (1997). “Η γλώσσα των νέων σε συγκριτική προοπτική. Ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά”.
Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 17, 562-576. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.